Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

คิลิมันจาโร

ถึง แซนซิบาร์

from

$145

Book now

แซนซิบาร์

ถึง คิลิมันจาโร

from

$126

Book now

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$130

Book now

ดาร์-เอส-ซาลาม

ถึง แซนซิบาร์

from

$39

Book now

แซนซิบาร์

ถึง ดาร์-เอส-ซาลาม

from

$39

Book now